اخبار سایتدرباره ما

شرکت دانش بنیان زیست فن آوری زند مطابق اساسنامه در زمینه تولید و تهیه کیتهای آزمایشگاهی، آنزیمها، بافرها، مواد شیمیایی و  ملزومات مصرفی کارهای ژنتیک ملکولی و کشت باکتری، سلول و بافتهای انسانی، جانوری و گیاهی فعالیت می نماید.  جهت اطلاع از وضعیت  این شرکت دانش بنیان  می توان به ادرس اینترنتی  کارگروه ارزیابی وتشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان، قسمت ثبت نام وارزیابی، فهرست شرکتهای دانش بنیان را جستجو نمود.