اخبار سایتدر صورتیکه در استخراج DNA و RNA از نمونه ای با مشکل خاصی روبرو هستید واحد R & D شرکت در خدمت شماست