اخبار سایتمشاوره علمی رایگان در خصوص انجام پروژه های ژنتیک مولکولی، تخمین مالی و زمان تقریبی لازم جهت انجام پروژه